Autorisasjon av naprapater

Naprapati - kun for de ressurssterke, er ikke en ønskelig utvikling


Hvert år velger over 100 000 pasienter å gå til naprapat, til tross for at behandlingen ikke på noen måte er subsidiert. En autorisasjon vil gi pasienten økt valgfrihet i forhold til hvilken behandlingsform som passer dem best. Det vil igjen kunne bety redusert ventetid og et bedre smertebilde for den enkelte pasient.

• I 2012 søkte NNF om autorisasjon for å bli en del av det offentlige helsevesenet.
• 22 Nov 2013 ble Helsedirektoratets vurdering oversendt oss.
• 16 Des 2013 sendte NNF sine kommentarer til ovennevnte vurdering.
• Juli 2014 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å ikke autorisere flere yrkesgrupper.
• 6 Des 2018 søkte NNF igjen om autorisasjon for å bli en del av det offentlige helsevesenet.
• 15 Nov 2019 Helsedirektoratet gir sin anmodning til Helsedepartementet om ikke å autorisere naprapater.
   Dette inkluderte også osteopati.
• 13 Jan 2020 leverte NNF formelt klage til Helsedepartementet på Helsedirektoratets innsilling.

Autorisasjon er en nødvendig utvikling
Gjennom en autorisasjon vil naprapater bli omfattet av de plikter og rettigheter som ligger i helsepersonelloven.

Hovedkriteriene i helsepersonelloven som må oppfylles for å kunne bli autorisert helsepersonell er:

- At personellet er utdannet for å arbeide innen helsetjenesten.

- At yrkesrollen innebærer en viss selvstendighet og pasientkontakt.

- At yrkesgruppen er autorisert eller vurderes autorisert i Norden. I tillegg bør en se til andre sammenlignbare lands systemer.

Vi mener naprapatene oppfyller disse kriteriene.


En autorisasjon innebærer bedre forutsetninger for myndighetene til å utøve tilsyn og kvalitetskontroll av yrkesgruppen naprapater, hvilket vil ha stor betydning for pasientsikkerheten. Pasientene vil også få økt trygghet ved at de får retten til erstatning for behandlingsskade igjennom Norsk pasientskade erstatning (NPE).

Innen manuell medisin, er naprapatene i dag den største gruppen i Norden. I Norge gir de drøyt 500 naprapatene over en halv million behandlinger hvert år. I Sverige og Finland finnes det til sammen omlag 1350 autoriserte naprapater. I de tre landene utføres det 2 -2,5 millioner behandlinger på nær en halv million pasienter.

Siden 1994 har naprapatene vært en autorisert yrkesgruppe i Sverige og Finland og er en viktig del av helsevesenet. I Norge har naprapatene fremdeles ikke autorisasjon, noe som er problematisk for pasientene, samfunnet og naprapatene selv. Norges Naprapatforbund anser autorisasjon av yrkesgruppen som en åpenbar og nødvendig utvikling.

En nylig gjennomført studie i Sverige viser at behandling hos naprapat kan minske køene hos ortoped. Dette sammen med økt valgfrihet og pasientens reduserte ventetid, vil gi mindre sykefravær som igjen vil gi reduserte samfunnskostnader.


NNF søker om autorisasjon for å bli en del av det offentlige Helsevesenet
Helse- og omsorgsdepartementet har avslått ønsket om autorisasjon av naprapater.

Hovedbegrunnelsen som er gitt for at naprapater ikke får autorisasjon som helsepersonell, er frykt for at «nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste».

Etter vår oppfatning er dette å snu situasjonen på hodet. Vi har allerede et fragmentert og profesjonsdelt Helsevesen og en må derfor kunne argumentere at en autorisasjonsordning vil kunne bidra til kvalitetssikring og et mindre fragmentert helsevesen.

Videre er det vår påstand at en autorisasjonsordning i tillegg til å bidra til en kvalitetssikring vil kunne være et verdifullt styringsverktøy overfor naprapatene. Vi opplever oss selv som en del av helsetjeneste tilbudet og det er vår påstand at alle våre pasienter også har denne oppfatningen. I stadig flere av landets kommuner har vi endatil et godt samarbeid både med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i oppfølgingen av pasienter.


Naprapatene brukes av stadig flere
Mange nordmenn lider av funksjonsforstyrrelser og smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet. Ofte fører dette til sykmeldinger og store plager. Mange av disse får god hjelp av ulike utøvere av manuell medisin, enten det er hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat. Det er samme pasientgruppe som behandles og de har det samme behovet for et lovverk som ivaretar deres sikkerhet. De siste årene har majoriteten av norske forsikringsselskaper valgt å dekke behandling hos naprapat og kategorisert naprapater som primærkontakter på lik linje med kiropraktor og manuellterapeut. Dette er naturlig fordi naprapater er utdannet til å være primærkontakter og faktisk fungerer som dette i dag.

Forsikringsselskaper, store selskaper, fagforeninger, ja til og med helseforetak kjøper tjenester av naprapater hver eneste dag hele året. Fastleger henviser sine pasienter til naprapater året gjennom. Likevel vil ikke myndighetene sørge for at naprapatene er underlagt den samme kontroll som kiropraktorer og fysioterapeuter.


Stortinget bør anmode regjeringen
Norges Naprapatforbund vil oppfordre Helse- og omsorgskomiteen til å be regjeringen om å vurdere saken om autorisasjon på nytt. Det er bruk for, og stor etterspørsel etter, naprapater i norsk helsevesen, det bør også gjenspeile seg i at naprapater kommer inn under helsepersonelloven.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO